Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v poznání a interpretaci kresby

Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Ne vždy však bývají autory zamýšlené a vkládané kresebné principy, v často strukturovaných, multimediálních dílech, publikem takto vnímány a spojovány s kresbou.

Platforma ČESKÁ KRESBA se zabývá tímto problémem. Pracuje s globální, dynamicky se proměňující situací prezentovaného umění, označovaným jako Contemporary Drawing či Drawing Now, tj. současná kresba. Klade si za cíl vést vnímatele k poznání ne zcela zjevných kresebných principů v dílech současné kresby. Tím přispívat ke zlepšování komunikačních, interpretačních i poznávacích schopností podílejícího se publika.

Prostřednictvím programů platformy ukazujeme principy kresby na modelových situacích a kombinujeme je s poznatky výzkumu získanými ze současné světové teorie. Jsme přesvědčeni, že těmito způsoby vzdělávání může platforma pomoci s individuální přípravou vnímatele na cestě k poznání kresby. Rádi bychom se zasadili o kultivování tvůrčí praxe vnímatele takovým způsobem, aby mohl být, díky nabyté zkušenosti, schopen uvidět kresbu i tam, kde ji do tohoto okamžiku neočekával – ať už se bude jeho zájem týkat zmíněných uměleckých děl, současných prezentací umění či samotného vidění světa, východisek pro osobní reflexe a exprese.

Programy vzdělávání platformy jsou navrženy k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu smyslového vnímání každého z nás. Jejich formami jsou interaktivní hra Kresba jako HUB a e-kniha teoretické části výzkumu Mapa české současné kresby.

Pro usnadnění orientace v českém prostředí kresby jsou vzdělávací programy doprovázeny základní databází českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí, vzdělávacích organizací, soutěží, výzev a komunit Česká kresba. (Jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).

Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě.
Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází neustálým vývojem.

Platforma ČESKÁ KRESBA vznikla v rámci disertační práce MAPA ČESKÉ SOUČASNÉ KRESBY / The Map of Czech Contemporary Drawing
doktorského studijního programu Výtvarná umění, oboru Vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
fud.ujep.cz
Autor práce: MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.
Školitel: doc. Mgr. Martin Raudenský, Ph.D.
Ústí nad Labem 2020

Projekt vznikl ve spolupráci s Institutem kresby a grafiky, za laskavé podpory Města Litoměřice.


Na projektu průběžně pracujeme.
Budeme rádi za Vaše postřehy a impulzy, za něž Vám srdečně děkujeme.


KONTAKTNÍ OSOBA
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.
+420 606 875 606
kahuda.klokockova@gmail.com
Institut kresby a grafiky, z. s.
www.ikgidp.com